Odrzucenie i przyjęcie spadku

 • dane osoby składającej oświadczenie (patrz formularz: osoby fizyczne),
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania spadkobierców ustawowych zmarłego,
 • w przypadku odrzucenia spadku również imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania zstępnych składającego oświadczenie,
 • w przypadku przyjęcia lub odrzucenia spadku z testamentu jak również przyjęcia lub odrzucenia zapisu windykacyjnego – wypis testamentu notarialnego lub testament własnoręczny.

Sporządzenie testamentu

 • dane osoby sporządzającej testament (patrz formularz: osoby fizyczne),
 • dane osoby/osób będących spadkobiercami, zapisobiercami zwykłymi, zapisobiercami windykacyjnymi lub wykonawcami testamentu  (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
 • w przypadku ustanowienia zapisów zwykłych lub zapisów windykacyjnych określenie przedmiotu zapisu.

Poświadczenie dziedziczenia

 • dane osób będących spadkobiercami ustawowymi, testamentowi lub zapisobiercami  windykacyjnymi  (patrz formularz: osoby fizyczne),
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (zmarłego),
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które wstąpiły w związek małżeński – odpisy skrócone aktów małżeństwa (w przypadku dziecka poczętego – wskazanie tego faktu i dane matki dziecka),
 • odpisy skrócone aktów zgonu spadkobierców, którzy zmarli przed spadkodawcą,
 • w przypadku złożonych przez spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – wypisy aktów notarialnych dokumentujących te oświadczenia,
 • wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty (własnoręczne lub wypisy aktów notarialnych),
 • zaświadczenie  o numerze PESEL spadkodawcy,
 • w przypadku poświadczenia dziedziczenia, którego podstawę stanowi testament zawierający zapis windykacyjny -  dokumenty wykazujące, że przedmiot zapisu należał do spadkodawcy w chwili jego śmierci,
 • jeśli zapadło orzeczenie dotyczące niegodności dziedziczenia spadkobiercy/ców albo orzeczenie separacji w małżeństwie zmarłego - odpis orzeczenia sądu,
 • jeśli spadkodawca przed śmiercią wniósł powództwo przeciwko drugiemu małżonkowi o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy tego małżonka - odpis pozwu,
 • w przypadku zawarcia z przyszłym spadkodawcą umowy w przedmio­cie zrzeczenia się po nim dziedziczenia - wypis tego aktu notarialnego,
 • w sytuacji gdy spadkodawcy przysługiwała własność lokalu lub gruntu albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta, należy dostarczyć dokument wskazujący numer księgi wieczystej (odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego nabycia).

   

  Wróć do poprzedniej strony