Czynności notarialne

Zakres czynności notarialnych określa art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz U. z 2014 r. poz. 164 j.t. z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Notariusz:

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Na żądanie stron Notariusz sporządza również projekty aktów notarialnych a także wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Aby przybliżyć Państwu tematykę związaną z zakresem świadczonych przez Kancelarię usług, zamieściliśmy na naszej stronie krótkie informacje dotyczące najczęściej realizowanych na rzecz Klientów czynności notarialnych oraz wymaganych dla ich dokonania dokumentów. A są nimi:

 

DOKUMENTY

Aby dokonać czynności notarialnej, niezależnie od tego czy będzie to zawarcie umowy, sporządzenie protokołu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwo  czy inna czynność, zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Prosimy pamiętać by wymagane dokumenty dostarczyć do Kancelarii przed umówionym terminem czynności notarialnej, tak aby umożliwić ich analizę oraz uzyskać potwierdzenie, że stanowią wystarczającą podstawę do jej dokonania. Podyktowane jest to zarówno Państwa wygodą jak i - w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie - stanowi gwarancję należytego zabezpieczenia praw i słusznych interesów naszych Klientów. Najdalej w dniu dokonania czynności dokumenty winny zostać przedstawione w oryginale, wcześniej wraz z niezbędnymi informacjami mogą zostać przesłane faxem lub mailem.

Stworzenie uniwersalnego katalogu wszystkich dokumentów potrzebnych przy każdej czynności notarialnej nie jest możliwe, niemniej jednak w ramach najczęściej świadczonych przez Kancelarię usług przygotowaliśmy listę dokumentów niezbędnych do ich dokonania Zestawienie to znajdą Państwo przy tematach poświęconych  poszczególnym czynnościom notarialnym.

W przypadku jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie lub zadając pytanie on-line: skontaktuj się z nami

Należy pamiętać, że notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności notarialnej na podstawie, okazanego dowodu osobistego, paszportu, lub karty pobytu, a zatem udając się do Kancelarii, nawet w celu poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem,  należy mieć przy sobie stosowny dokument.

Przesyłając do Kancelarii  niezbędne  dane mogą Państwo skorzystać z przygotowanych formularzy:

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z Kancelarią, w tym celu przejdź do zakładki kontakt