Opłaty

Dokonanie czynności notarialnej wiąże się z koniecznością poniesienia wynikających z niej  opłat, na które składają się wynagrodzenie notariusza, ale również podatki i opłaty sądowe. Obowiązek ich pobrania nakłada na notariusza art. 5 § 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie.

Notariusz w zakresie dokonywanych przez siebie czynności jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest również płatnikiem podatku od spadków i darowizn od zawartej w formie aktu notarialnego umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. W związku z ujawnianiem praw lub roszczeń w księgach wieczystych zachodzi również konieczność pobrania stosownych opłat sądowych.

Pobrane przez notariusza podatki są odprowadzane na konto właściwego Urzędu Skarbowego, a opłaty sądowe na konto sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Stosownie do art. 5 § 1 ustawy prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 164 j.t. z późn z.) notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U z 2013 r, poz 237 j.t. z późn. zm.).

 

Stawki oraz przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określa Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U z 2010 r, Nr 101, poz. 649), w zakładce zaś umieszczone zostały najistotniejsze regulacje w tym zakresie.

 

Wysokość, podstawa oraz ewentualne zwolnienia podatkowe dotyczące podatku od darowizn reguluje  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U z 2009 r, Nr 93, poz. 768)  - w zakładce podstawowe informacje dotyczące tego podatku.

 

W związku z zakładaniem ksiąg wieczystych oraz ujawnianiem w nich praw oraz roszczeń notariusz pobiera opłaty sądowe, których wysokość określa Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) - w zakładce mogą Państwo zapoznać się z opłatami, które wiążą się z dokonywaniem  czynności notarialnych

 

Wynagrodzenie mediatora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 218 j.t.)

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania informacji o kosztach związanych z planowaną czynnością notarialną.


 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z Kancelarią, w tym celu przejdź do zakładki kontakt