Hipoteka

  • dane składających oświadczenie o ustanowieniu hipoteki (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
  • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla obciążanej hipoteką nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
  • umowa, z której wynika wierzytelność zabezpieczana hipoteką (umowa kredytowa, umowa pożyczki, umowa przedwstępna sprzedaży itd.).

Rygor egzekucji

  • dane osoby/osób składających oświadczenie (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
  • umowa stanowiąca podstawę poddania się rygorowi egzekucji, co do obowiązku zapłaty lub wydania lokalu lub gruntu (np. umowa najmu, pożyczki, dzierżawy itd.).

Depozyt

  • dane osoby składającej depozyt (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
  • przedmiot depozytu stanowić mogą: pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty (np. testamenty własnoręczne, weksle, wszelkie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym) oraz dane na informatycznym nośniku danych (materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne),
  • w przypadku przyjęcia do depozytu dokumentów bądź danych na informatycznym nośniku danych koniecznym będzie wskazanie, komu i pod jakimi warunkami dokument, jego odpis bądź dane na informatycznym nośniku danych mają być wydane,
  • w przypadku przyjęcia do depozytu pieniędzy bądź papierów wartościowych koniecznym będzie wskazanie czynności notarialnej, z dokonaniem której związane jest przyjęcie depozytu oraz datę mającego nastąpić wydania, osobę uprawnioną do jego odbioru, jak również warunków po spełnieniu których  depozyt ma być wydany.

 

Wróć do poprzedniej strony