Obrót nieruchomościami - umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, umowa przedwstępna, ustanowienie służebności

Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami (lokalami, gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi, a także prawem użytkowania wieczystego gruntu) odbywa się na podstawie umów, które dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego, przy czym najczęściej zawieranymi umowami są:

Umowa sprzedaży

Na jej podstawie sprzedający za ustaloną cenę przenosi własność nieruchomości (lokalu lub gruntu, a także prawo użytkowania wieczystego) na kupującego oraz zobowiązuje się wydać mu tę rzecz. Umowa może zawierać inne istotne dla stron postanowienia. Od umowy sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 poz. 649 j.t. z późn. zm.)

Umowa darowizny

Umowa darowizny dokumentuje nieodpłatnie przeniesienie własności nieruchomości (lokalu lub gruntu, a także prawa użytkowania wieczystego) na obdarowanego. Nieodpłatnego charakteru umowy nie pozbawia możliwość ustanowienia przez obdarowanego na rzecz darczyńcy służebności osobistej mieszkania dzięki czemu darczyńca uzyska prawne zabezpieczenie dożywotniego zamieszkiwania w lokalu, którego własności się wyzbył. Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, tekst jednolity.. Dz.U. z 2009 Nr93, poz. 768 z późn. zm.) darowizna lokali, innych nieruchomości oraz praw majątkowych zwolniona jest od podatku od darowizn gdy nabywcą jest małżonek, dzieci i wnuki oraz pozostali zstępni, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia, mocą której zbywca (najczęściej osoba starsza, która dokonuje tej czynności z zamiarem zapewnienia sobie opieki i bezpiecznej starości) przenosi na rzecz nabywcy własność nieruchomości (lokalu lub gruntu, a także prawa użytkowania wieczystego) w zamian za dożywotnie utrzymanie (wyżywienie, zapewnienie dożywotniego mieszkania, dostarczanie środków finansowych, a także sprawienie pogrzebu). W związku z zawarciem umowy dożywocia notariusz pobiera podatek w wysokości 2% wartości nieruchomości (ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 poz. 649 j.t. z późn. zm.)

Umowa zamiany

Umowa zamiany, która dokumentuje przeniesienie przez strony tej umowy wzajemnie przysługujących im praw (zamiana lokalami, gruntami etc.). W przypadku różnicy w wartości zamienianych praw może zostać ustalona stosowna dopłata na rzecz osoby przenoszącej prawo o większej wartości. W tym przypadku notariusz zobowiązany będzie do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 poz. 649 j.t. z późn. zm.)

Umowa zniesienia współwłasności

Umowa zniesienia współwłasności jest umową umożliwiającą współwłaścicielom, którym przysługuje odpowiedni ułamek w nieruchomości „wyjście” ze stanu współwłasności. Najczęściej umowa prowadzi do przyznania własności „całej rzeczy” jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych lub do podziału fizycznego rzecz np. poprzez wydzielenie z jednej nieruchomości szeregu działek i przyznanie ich poszczególnym współwłaścicielom. W sytuacji, gdy zniesienie współwłasności następuje bez spłat i dopłat, pomiędzy osobami niezaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) notariusz zobowiązany jest do pobrania podatku od spadków i darowizn (ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, tekst jednolity.. Dz.U. z 2009 Nr93, poz. 768 z późn. zm.). W przypadku ustalenia spłat bądź dopłat notariusz zobowiązany jest do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 68 poz. 450 z późn. zm.)

Umowa Przedwstępna

Wymienione powyżej umowy nie wyczerpują katalogu umów, na podstawie których odbywa się „obrót nieruchomościami” są natomiast najczęściej stosowanymi umowami na tzw. rynku wtórnym. Każda z ww. umów może być poprzedzona zawarciem umowy przedwstępnej, w której strony zobowiązują się do zawarcia np. umowy sprzedaży lub zamiany. Co do zasady umowa przedwstępna nie wymaga formy aktu notarialnego, ale jej zawarcie przed notariuszem podwyższa profesjonalizm czynności i zwiększa dbałość o interesy jej uczestników często dysponujących różnym poziomem świadomości i wiedzy prawniczej oraz w różnym stopniu potrafiących zadbać o swoje bezpieczeństwo w związku z zawieraną umową. W przypadku gdy którakolwiek ze stron umowy przedwstępnej uchyla się od jej dobrowolnej realizacji, istnieje możliwość dochodzenia wykonania umowy na drodze sądowej, jednak wyłącznie wtedy gdy umowa przedwstępna zawarta była w formie aktu notarialnego.

Ustanowienie służebności

Ustanowienie służebności prowadzi do obciążenia nieruchomości prawem korzystania w ustalonym zakresie i przez czas określony lub nieokreślony, odpłatnie lub nieodpłatnie. Służebność może być ustanowiona na rzecz innej nieruchomości (służebność gruntowa np. przejścia i przejazdu), osoby fizycznej (służebność osobista np. zamieszkiwania w lokalu) lub na rzecz przedsiębiorcy dysponującego urządzeniami przesyłowymi dostarczającymi przykładowo energię, gaz, wodę (służebność przesyłu). Dla oświadczenia właściciela nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego.

 

Wróć do poprzedniej strony

Wymagane dokumenty

Kliknij aby zobaczyć wymagane dokumenty dla wybranej czynności:

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z Kancelarią, w tym celu przejdź do zakładki kontakt