Ustanowienie służebności

 • dane składających oświadczenie o ustanowieniu służebności (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla obciążanej nieruchomości lokalowej, gruntowej, lub prawa użytkowania wieczystego,
 • zwięzły opis zakresu obciążenia nieruchomości służebnością

W przypadku ustanawiania służebności na rzecz innej nieruchomości (służebność gruntowa):

 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej, gruntowej, lub prawa użytkowania wieczystego, na rzecz którego ma nastąpić obciążenie,

W przypadku ustanawiania służebności na rzecz osoby fizycznej (służebność osobista):

 • dane osoby, na której rzecz nieruchomość ma zostać obciążona (patrz formularz: osoby fizyczne),

W przypadku ustanawiania służebności na rzecz przedsiębiorcy dysponującego urządzeniami przesyłowymi (służebność przesyłu)

 • dane przedsiębiorcy, na którego rzecz nieruchomość ma zostać obciążona (patrz formularz: osoby prawne).

Zbycie lokalu

 • odpis z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia lokalu, którą może być akt notarialny (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży etc.), postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia wraz z zaświadczeniem urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, z którego będzie wynikało, że podatek został zapłacony, nie należał się lub, że zobowiązanie podatkowe uległo  przedawnieniu,
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • wartość rynkowa lokalu (cena),
 • na żądanie nabywcy  - świadectwo charakterystyki  energetycznej dla lokalu,
 • na żądanie nabywcy - aktualne zaświadczenie wydane przez zarządcę budynku, potwierdzające, że mieszkanie nie jest zadłużone wobec wspólnoty,
 • dane stron umowy (patrz formularz osoby fizyczne lub osoby prawne).

Zbycie nieruchomości gruntowej

 • odpis z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia gruntu, którą może być akt notarialny (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, zniesienia współwłasności etc.), postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (wraz z zaświadczeniem urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, z którego będzie wynikało, że  podatek został zapłacony, nie należał się lub że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu), akt własności ziemi, postanowienie sądu o zasiedzeniu lub inne orzeczenie sądu,
 • wypis z rejestru gruntów, a w sytuacji gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie,
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena),
 • dane stron umowy (patrz formularz osoby fizyczne lub osoby prawne).

Ponadto jeżeli zbycie działki poprzedził podział nieruchomości gruntowej:

 • wypis z rejestru gruntów obejmujący wszystkie działki powstałe w wyniku podziału,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości,
 • mapa z naniesionym podziałem, złożona do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z adnotacją, że może służyć za podstawę wpisu w księgach wieczystych.

W sytuacji gdy działka jest zabudowana koniecznym jest także:

 • okazanie przy umowie dokumentów wykazujących legalność zabudowy, a w przypadku gdy dom jest w stanie surowym, budowa jest rozpoczęta lub dom jest w trakcie rozbudowy bądź generalnego remontu należy okazać ważne pozwolenie na budowę,
 • zaświadczenia potwierdzającego, że w budynku nikt nie jest zameldowany,
 • na żądanie nabywcy  - świadectwo  charakterystyki  energetycznej dla budynku.

Jeśli sprzedajecie Państwo dom w stanie surowym, nieruchomość z rozpoczętą budowę lub dom w trakcie rozbudowy bądź generalnego remontu powinniście także dostarczyć ważne pozwolenie na budowę i dziennik budowy.

 

Wróć do poprzedniej strony