Taksa Notarialna

Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy wynoszą od wartości:

do 3 000 zł

100 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł    

4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

 

Połowa (1/2) maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U z 2003 r, Nr. 119, poz. 1116 z późn. zm),
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U z 2003 r, Nr. 119, poz. 1116 z późn. zm),
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U z 2003 r, Nr. 119, poz. 1116 z późn. zm),
 11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi wówczas 1/4 stawki podstawowej),
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492),
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr.93, poz. 768 z późn. zm.),
 16. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm) stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

Jedna czwarta (1/4) maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

Jedna dziesiąta (1/10) maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł,
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł,
 3. testament – 50 zł,
 4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
 5. odwołanie testamentu – 30 zł,
 6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł,
 7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł,
 8. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności– 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
 9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie:

 1. protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
 2. protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
 3. protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł,
 4. protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł,
 5. protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł,
 6. protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł,
 7. protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł,
 8. innego protokołu – 200 zł,
 9. aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50 zł,
 10. protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 11. protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
 12. zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł.

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

Maksymalna stawka wynosi:                          

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, ale nie więcej niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,
 2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
 3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
 4. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
 5. w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
 6. w innym celu – 30 zł,
 7. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Inne czynności

Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 200 zł.

Uwaga:

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

 • w porze dziennej – 50 zł,
 • w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł,

za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

 

Wróć do poprzedniej strony