Podatek od darowizn

Podatek od spadków i darowizn zależy m.in. od wartości rynkowej przedmiotu umowy oraz od zaliczenia stron umowy do jednej z trzech grup podatkowych, przy czym do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych , pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
  • do grupy III – innych nabywców.

Sposób obliczenia podatku oraz podstawy i warunki zwolnienia z podatku wynikają w szczególności z  art. 15 i 16  ustawy.

Nabycie własności rzeczy i praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma lub macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) pod warunkiem zgłoszenia nabycie tych  praw właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy  nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 

Wróć do poprzedniej strony