Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • przy umowach sprzedaży nieruchomości - 2% wartości rynkowej nieruchomości gruntowej lub lokalowej albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • przy umowach dożywocia – 2% wartości rynkowej nieruchomości,
 • przy umowach zamiany:
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo - 2% różnicy wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,
  • w pozostałych wypadkach – 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek,
 • przy umowach o dział spadku oraz zniesienia współwłasności, w części dotyczącej spłat i dopłat – 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku,
 • przy umowach spółki  – 0,5%, przy czym podstawę opodatkowania stanowi:
  • przy zawarciu umowy spółki - wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego,
  • przy zmianie umowy - wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
 • przy ustanowieniu hipoteki:
  • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – 0,1% kwoty zabezpieczonej wierzytelności,
  • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł

 

Wróć do poprzedniej strony