Zawarcie spółki z o.o.

 • dane osób mających być wspólnikami (patrz formularz: osoby fizyczne lub  osoby prawne),
 • istotne postanowienia dotyczące umowy spółki (firma spółki, jej siedziba, przedmiot działalności (zgodny z PKD), wysokości kapitału zakładowego, ilość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników oraz sposób pokrycia udziałów (gotówka, aport), sposób reprezentacji spółki itd.

Sprzedaż  udziałów w spółce z o.o.

 • umowa sprzedaży udziałów,
 • dane osób zawierających umowę sprzedaży udziałów (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki,
 • ostatni tekst jednolity umowy spółki,
 • zgoda organów spółki/wspólników na sprzedaż udziałów o ile konieczność udzielenia takiej zgody wymagana jest umową spółki.

Zmiany umowy spółki z o.o.

 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla  spółki,
 • ostatni tekst jednolity umowy spółki,
 • lista wspólników,
 • propozycje zmian w umowie spółki.

Zawarcie umowy spółki komandytowej

 • dane osób mających być wspólnikami (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
 • istotne postanowienia, które mają znaleźć się w umowie spółki (firma spółki, jej siedziba, przedmiot działalności (zgodny z PKD), wysokości wkładów poszczególnych wspólników oraz wskazanie, który ze wspólników jest komplementariuszem a który komandytariuszem, wysokość sumy komandytowej, sposób udziału w zyskach itd.

Utworzenie spółki akcyjnej

 • dane osób mających być wspólnikami (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
 • postanowienia statut spółki akcyjnej, który powinien określać:
  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  • wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
  • wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
  • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,
  • liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
  • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.
 • statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:
  • liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
  • wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,
  • warunków i sposobu umorzenia akcji,
  • ograniczeń zbywalności akcji,
  • uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354,
  • co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

Zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz na objęcie akcji:

 • dane osób wyrażających zgodę na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz obejmujących akcje (patrz formularz osoby: fizyczne  lub prawne),
 • liczba i rodzaj akcji objętych przez każdą z nich, wartość nominalną i cenę emisyjną akcji oraz terminy wpłat,
 • potwierdzenie dokonania wyboru pierwszych organów spółki,
 • jeśli w zamian za akcje akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne albo gdy dla spółki przed zarejestrowaniem ma być nabyte jakiekolwiek mienie na podstawie innych czynności, niezbędne jest wymienienie ponadto osób wnoszących wkłady lub zbywców mienia, przedmiotu wkładu lub nabywanego mienia oraz rodzaju i wysokości wynagrodzenia lub zapłaty.

Zbycie przedsiębiorstwa

 • dane stron umowy (patrz formularz: osoby fizyczne  lub osoby prawne)
 • wymienienie składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstwa a w szczególności:
  • praw wynikających z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz praw do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikających z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, praw z papierów wartościowych i środków pieniężnych;
  • koncesji, licencji i zezwoleń;
  • patentów i innych praw własności przemysłowej;
  • majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych;
  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • wskazanie czy w skład przedsiębiorstwa wchodzi własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • o ile stroną/stronami umowy zbycia przedsiębiorstwa są spółki prawa handlowego również zgoda odpowiednich organów na zbycie/nabycie przedsiębiorstwa o ile konieczność udzielenia takiej zgody wymagana jest umową spółki.

W sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź prawo użytkowania wieczystego wymagana jest forma aktu notarialnego.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia takiej umowy są takie same jak w sytuacji zbycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź prawa użytkowania wieczystego (patrz: Obrót nieruchomościami lub Prawa spółdzielcze).

 

Wróć do poprzedniej strony