Zbycie spółdzielczego prawa (sprzedaż, darowizna, zamiana)

 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię potwierdzające tytuł prawny zbywcy oraz  wykazujące, że zbywca nie zalega z opłatami eksploatacyjnymi za lokal,
 • odpis z księgi wieczystej jeżeli jest dla tego prawa prowadzona księga wieczysta,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którą może być akt notarialny (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny etc.), a przed dniem 15 marca 1992 r. również umowa sprzedaży w formie pisemnej, jak również postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (wraz z zaświadczeniem urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, z którego będzie wynikało, że  podatek został zapłacony, nie należał się lub, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu), ewentualnie decyzja spółdzielni o przydziale tego prawa lub przekształceniu z prawa lokatorskiego, a po dniu 30 lipca 2007 r. umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (od dnia 30 lipca 2007 r. do dnia 30 grudnia 2009 r.
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • wartość rynkowa lokalu (cena),
 • na żądanie nabywcy  - zaświadczenie charakterystyki  energetycznej dla lokalu,
 • dane stron umowy (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne).

Przekształcenia własnościowe

Poniżej opisane dokumenty przygotowuje Spółdzielnia mieszkaniowa:

 • odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego gruntu), na której posadowiony jest budynek/budynki,
 • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na której usytuowane jest/są budynek/budynki, w których wyodrębniane są lokale,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem na kondygnacji a jeśli do lokalu przynależą jakiekolwiek pomieszczenia (np. piwnice) również rzut kondygnacji  z zaznaczonymi pomieszczeniami przynależnymi do lokalu,
 • prawomocna uchwała zarządu spółdzielni określająca przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, która w szczególności  powinna zwierać:
  • oznaczenie nieruchomości obejmującej grunt oraz posadowiony na nim budynek (budynki), w którym ustanawia się odrębną własność lokali,
  • rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń gospodarczych, o ile piwnice lub pomieszczenia gospodarcze są w tym budynku przyporządkowane danemu lokalowi, a władający lokalem faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje,
  • wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu,
  • oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U z 2003 r., nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali,
  • przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,  dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek,
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię potwierdzające tytuł prawny uprawnionego, oraz że nie posiada on zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i dokonał spłaty wszelkich zobowiązań w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku,
 • wniosek uprawnionego o przekształcenie przysługującego mu prawa w odrębną  własność lokalu,
 • dane stron umowy (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne).

   

  Wróć do poprzedniej strony