Pełnomocnictwo

  • dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
  • dane osoby mającej być pełnomocnikiem (patrz formularz: osoby fizyczne lub osoby prawne),
  • zakres pełnomocnictwa (do określonej czynności, rodzajowe),
  • o ile pełnomocnictwo dotyczy umocowania do rozporządzania nieruchomością, użytkowaniem wieczystym bądź spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu wymagane jest okazanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny mocodawcy (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia, decyzja o przydziale prawa spółdzielczego, postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku praw dziedziczonych itp.).

Poświadczenia

  • poświadczenie własnoręczności podpisu lub uznania podpisu za własny, jak również poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem dokumentu, daty na dokumencie, a także faktu pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby wymaga okazania przez klienta notariuszowi dowodu osobistego (paszportu i karty pobytu).

 

Wróć do poprzedniej strony