Ustanowienie odrębnej własności lokalu

 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego), na której posadowiony jest budynek/budynki,
 • wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na której usytuowane jest/są budynek/budynki, w których wyodrębniane są lokale,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • zaświadczenia o samodzielności lokalu, które wydaje właściwy starosta,
 • ostateczna w toku postępowania administracyjnego decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania,
 • rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem na kondygnacji a jeśli do lokalu przynależą jakiekolwiek pomieszczenia (np. piwnice) również rzut kondygnacji z zaznaczonymi pomieszczeniami przynależnymi do lokalu,
 • zaświadczenie charakterystyki energetycznej dla lokalu,
 • dane stron umowy (patrz formularz osoby fizyczne lub osoby prawne) w tym w szczególności dane dewelopera (nazwa, siedziba, aktualny wyciąg KRS, osoby uprawnione do reprezentacji), ewentualnie inne dokumenty wymagane dla ważności zawieranych umów (umowa spółki, uchwała walnego zgromadzenia spółki , pełnomocnictwa, itp.).

Umowy deweloperskie

 • odpis z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego), na której posadowiony jest lub będzie budynek/budynki,
 • prospekt informacyjny, który zawiera wszystkie istotne informacje na temat realizowanej inwestycji oraz nabywanego mieszkania lub domu,
 • numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał,
 • wskazanie rachunku powierniczego założonego dla realizowanej inwestycji,
 • określenie przedmiotu umowy deweloperskiej (informacje o położeniu lokalu w budynku, jego powierzchni a także układzie poszczególnych pomieszczeń oraz wskazanie pomieszczeń przynależnych),
 • dane stron umowy (patrz formularz osoby fizyczne lub osoby prawne) w tym w szczególności dane dewelopera (nazwa, siedziba, aktualny wyciąg KRS, osoby uprawnione do reprezentacji), ewentualnie inne dokumenty wymagane dla ważności zawieranych umów (umowa spółki, uchwała walnego zgromadzenia spółki , pełnomocnictwa, itp.).

 

Wróć do poprzedniej strony