Spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa, jawna, akcyjna, sprzedaż udziałów w spółce z o.o., sprzedaż przedsiębiorstwa

Spółki

Spółki, zakładane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym wymóg formy aktu notarialnego zastrzeżony jest dla powołania spółek kapitałowych tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, jak również osobowych spółek handlowych, do których należą spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. Tworzenie, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1030 j.t. późn. zm).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tworzona jest przez jednego lub kilku wspólników, którymi mogą być w szczególności osoby fizyczne lub prawne. Wyłączona jest jedynie możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli ponosi swoim majątkiem spółka, nie wspólnicy. Wymagany kapitał zakładowy to minimum 5000 zł., a minimalna wartość udziału to 50 zł. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w formie gotówki lub aportu tzn. wkładu niepieniężnego, którym może być dobro majątkowe dopuszczone do obrotu prawnego i podlegające wycenie. Aportem w szczególności może być nieruchomość, rzeczy ruchome ale również wierzytelność, przedsiębiorstwo, majątkowe prawa autorskie, w tym serwis www będący utworem w rozumieniu prawa autorskiego, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie oraz know-how. Z chwilą zawarcia umowy powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która jest podmiotem praw i obowiązków, a także może uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe. Osobowość prawną spółka uzyskuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Obligatoryjnymi organami spółki jest Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd. Założenie sp. z o.o. wymaga formy aktu notarialnego, a każda jej zmiana wynikająca z uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Wspólników winna być zaprotokołowana przez notariusza (wyjątek stanowi podwyższenie kapitału zakładowego, które następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy oraz art. 157 § 1. k.s.h., który od dnia 1 stycznia 2012 r. umożliwia zawarcie Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym, przy czym zawarcie takiej umowy wymaga opatrzenia podpisem elektronicznym).

Sprzedaż udziału w spółce z o. o.

Sprzedaż udziału w spółce z o. o. dla swej ważności wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zaś darowizna udziałów wymaga oświadczenia darczyńcy złożonego w formie aktu notarialnego.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną a zatem może nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana. Spółka powstaje z momentem wpisu jej do rejestru przedsiębiorców KRS a jej firma powinna zawierać nazwisko bądź nazwę jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". W spółce komandytowej funkcjonują dwie kategorie wspólników: komplementariusz, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, a co najważniejsze za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem oraz komandytariusz, który odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie spółki kwoty, tzw. sumy komandytowej. Pomimo tak ukształtowanej odpowiedzialności prawo do zysków w spółce komandytowej wspólnicy mogą ustalić w dowolny sposób przyznając np. komandytariuszowi prawo do 95% zysków. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego są nimi natomiast jej wspólnicy. Rodzajem spółki osobowej jest również spółka komandytowo-akcyjna, której statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. W spółce tej komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczeń, a akcjonariusz za zobowiązania spółki nie odpowiada .

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest rodzajem spółki kapitałowej, w której kapitał akcyjny podzielony jest na akcje o równej wartości. Z chwilą zawiązania spółki tj. objęcia akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji, która uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzykując jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Podpisanie statutu spółki wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, podobnie jak zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu oraz oświadczenie o objęciu akcji przez założyciela lub założycieli spółki akcyjnej. Zmiana statutu oraz każda inna uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy winna zostać udokumentowana protokołem sporządzonym przez notariusza.

Spółka jawna

Spółka jawna oraz spółka partnerska wymagają dla ich powołania jedynie formy pisemnej a dla zawarcia umowy spółki cywilnej forma pisemna zastrzeżona jest jedynie dla celów dowodowych. W każdej jednak sytuacji gdy przedmiotem wkładu wspólnika w tych spółkach jest nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego, dla zawarcia tych umów forma aktu notarialnego jest obligatoryjna.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W umowie dokumentującej sprzedaż przedsiębiorstwa nie jest konieczne wymienienie wszystkich składników przedsiębiorstwa, albowiem czynność ta z mocy prawa obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład. Wyjątek stanowi zbycie przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

 

Wróć do poprzedniej strony

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z Kancelarią, w tym celu przejdź do zakładki kontakt