Pełnomocnictwo, poświadczenia notarialne

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo ze swej istoty wymaga złożenia przez mocodawcę oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby (pełnomocnika) do dokonania w jego imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. Jeżeli pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, która dla swej ważności wymaga formy szczególnej, pełnomocnictwo winno być udzielone w takiej samej formie. Każde zatem pełnomocnictwo, które umocowuje do zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga formy aktu notarialnego natomiast pełnomocnictwo do sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wystarczy, że udzielone zostanie w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu jest czynnością notarialną, w trakcie której notariusz stwierdza własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności lub podpisu uznanego za własny przez osobę, która na dokumencie podpisała się wcześniej. Notarialnego poświadczenia podpisu wymaga dla swej ważności umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i co do zasady umowa zbycia przedsiębiorstwa i ustanowienia na nim użytkowania. W przypadku zakładania spółek konieczne jest złożenie do KRS wzorów podpisu wspólników lub członków zarządu uprawnionych do reprezentacji spółki, których własnoręczność poświadczył notariusz.

Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem dokumentu

Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem dokumentu nadaje poświadczonemu dokumentowi moc oryginału i umożliwia – w sytuacji gdy oryginał jest jeden - posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach jednocześnie. Jedynie przykładowo wymienić można sporządzanie odpisów orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, zaświadczeń, świadectw dojrzałości, dyplomów i innych dokumentów uzyskiwanych w toku edukacji, odpisów z rejestru handlowego a także faktur.

Notarialne poświadczenie daty na dokumencie

Notarialne poświadczenie daty na dokumencie, skutkuje tym, że czynność prawna objęta tym dokumentem uzyskuje datę pewną, a tym samym skuteczność wobec osób trzecich nieuczestniczących w danej czynności prawnej, od daty poświadczenia. Zdarza się, że przepisy prawa uzależniają ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty. Przykładowo opatrzenie datą pewną umowy najmu zawartej na czas oznaczony uniemożliwia, w przypadku zbycia przedmiotu najmu np. lokalu, wypowiedzenie umowy przez nabywcę. Notariusz poświadcza na okazanym dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu a w treści poświadczenia wymienia imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która dokument okazała.

Poświadczenie pozostawania przy życiu

Poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby notariusz dokonuje w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii albo w razie przekonania się o tym fakcie poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

Wróć do poprzedniej strony

Wymagane dokumenty

Kliknij aby zobaczyć wymagane dokumenty dla wybranej czynności:

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z Kancelarią, w tym celu przejdź do zakładki kontakt