Mediacja

To jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej lub którym trudno znaleźć, bez udziału osoby trzeciej, zadawalające rozwiązanie. Mediacja może być prowadzona na podstawie umowy o mediację lub na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji.

Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są: dobrowolność uczestniczenia w mediacji, neutralność i bezstronność mediatora a także poufność gwarantująca, iż informacje uzyskane przez mediatora w trakcie mediacji są objęte tajemnicą. Bezskuteczne jest również powoływanie się przed sądem na propozycje ugodowe lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym (art. 183 4 § 3 k p c), a przebieg mediacji nie jest w żaden sposób dokumentowany ani rejestrowany. Przestrzeganie tych zasad ułatwia stronom swobodną komunikację - w sytuacjach niejednokrotnie trudnych i konfliktowych - bez obaw o następstwa złożonych oświadczeń i propozycji.

Ugoda zawarta przed mediatorem mieści się w pojęciu ugody uregulowanej w art. 917 kc zgodnie z którym: „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność, co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać”

Ugoda przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, przy czym w sytuacji gdy ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji (np. dokumentuje zobowiązanie do zapłaty lub wydania nieruchomości) sąd zatwierdza ją poprzez nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, tym samym ugoda ta staje się tytułem wykonawczym   i  może być egzekwowana tak jak orzeczenie sądu lub akt notarialny, w którym dłużnik poddał się dobrowolnie egzekucji.

Z uwagi na treść z art. 183 15 § 2 kpc w zw. z art. 158 kc nie można przenieść prawa własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie ugody przed mediatorem zawartej w formie pisemnej. Może to nastąpić jedynie w drodze ugody zawartej przed sądem lub w formie aktu notarialnego, co w przypadku tutejszej Kancelarii nie będzie stanowić problemu dla stron postępowania mediacyjnego.

Mediator Ewa Kulesza prowadzi mediacje w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych i gospodarczych i jest wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 

Wróć do poprzedniej strony

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z Kancelarią, w tym celu przejdź do zakładki kontakt